header_login_header_asset

Gebruiksvoorwaarden

1. Disclaimer

1.1 De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Benefits at Work-voordelenplatform https://daoust.benefitsatwork.be (“voordelenplatform”) door de medewerkers / leden van het bedrijf / de organisatie Daoust ( “medewerkers”; “bedrijf”).

1.2 Gebruik van het platform voor werknemerspresentatievoordelen is afhankelijk van uw instemming met deze gebruiksvoorwaarden. Door zich te registreren en in te loggen op het voordelenplatform, geeft de werknemer aan dat hij/zij ermee instemmen gebonden te zijn aan alle bepalingen en voorwaarden in deze gebruiksvoorwaarden.

1.3 Het gebruik van het voordelenplatform is kosteloos.

2. Toegang tot en gebruik van het voordelenplatform

2.1 De persoonlijke inloggegevens geven geen ander persoon dan de werknemer het recht om het respectieve voordelenplatform te gebruiken.

2.2 Voor de registratie is een permanent e-mailadres vereist. Het gebruik van een tijdelijk wegwerp-e-mailadres of "wegwerp" e-mailadres is uitdrukkelijk verboden. Disposable e-mailadressen worden opnieuw toegewezen aan andere gebruikers nadat ze zijn "weggegooid", waardoor ongeautoriseerde personen toegang hebben tot de account van de deelnemer.

2.3 De medewerker verbindt zich ertoe het volgende geheim te houden en / of misbruik van het volgende te voorkomen: Persoonlijke inloggegevens, kortingsbonnen en promotiecodes.

2.4 In geval van verlies ontvangt de werknemer nieuwe persoonlijke inloggegevens.

2.5 In geen geval mag de werknemer de werknemerspresentatievoordelen gebruiken om de scherp geprijsde producten of diensten die hij heeft verworven door te verkopen, in het bijzonder via online veilingen en dergelijke.

2.6 In geval van contractbreuk kan de toegang van de medewerker onmiddellijk worden beëindigd.

2.7 Bij het verlaten van de onderneming moet de werknemer ervoor zorgen dat zijn/haar account wordt verwijderd. Dit heeft geen invloed op de mogelijkheid dat de beheerder (s) de toegang op elk gewenst moment kunnen intrekken. In geval van twijfel kan het verdere gebruik van het voordelenplatform afhankelijk gemaakt worden van de presentatie van een bewijs van tewerkstelling.

2.8 Om het voordelenplatform te kunnen gebruiken, moeten werknemers minstens 16 jaar oud zijn of schriftelijke toestemming van hun ouders of wettelijke voogden hebben.

2.9 Toegang tot het voordelenplatform kan worden herroepen en de betreffende account kan worden verwijderd als de medewerker het voordelenplatform 5 jaar niet heeft bezocht.

3. Contracten tussen leveranciers en werknemers

3.1 Het voordelenplatform is een virtuele marktplaats in die zin dat het een raamwerk biedt voor een eerste contact tussen een geïnteresseerde werknemer en een verkoper.

3.2 Alle verdere zaken, inclusief maar niet beperkt tot het sluiten van een verkoopcontract, levering van goederen en diensten, retourneren en garanties, vinden uitsluitend en strikt plaats tussen de werknemer en de leverancier zonder de directe of indirecte deelname van een derde partij - meestal via de eigen website van de leverancier of via e-mailcorrespondentie of andere directe communicatie tussen leverancier en werknemer.

4. Garanties

4.1 Er wordt geen garantie gegeven, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de juistheid van de door leveranciers verstrekte informatie, noch met betrekking tot het gedrag en de prestaties van de leveranciers, evenals hun goederen en diensten die beschikbaar zijn via het voordelenplatform. Bovendien wordt er geen garantie gegeven, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de inhoud van de informatie en verklaringen van de leveranciers, noch betreffende de feitelijke beschikbaarheid, kwaliteit en uitvoerbaarheid van hun goederen en diensten, noch de geschiktheid van de goederen en diensten voor een bepaald doel, noch met betrekking tot het niet-schenden van de rechten van anderen door deze diensten.

4.2 Er wordt geen garantie gegeven, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de daadwerkelijke kortingen verleend door leveranciers of de besparingen bereikt door de werknemer.

4.3 Aangezien contracten tussen werknemers en leverancier die op het voordelenplatform worden gepresenteerd, alleen rechtstreeks tussen hen tot stand komen, mogen enige garantie en andere claims alleen in deze relatie worden aangevoerd. In geval van twijfel moet de werknemer zich daarom rechtstreeks tot de leverancier richten.

5. Vouchers at Work

5.1 Algemeen

In afwijking van artikel 3 en 4 gelden de hierna volgende bepalingen met betrekking tot aankopen van vouchers die de werknemer verricht op de webpagina Vouchers at Work.

5.2 Aankoop van vouchers

5.2.1 De werknemer koopt op het voordelenplatform een voucher aan voor een aanbieding van één van de leveranciers. De betaling van deze voucher gebeurt online op het ogenblik van de aankoop. Deze online betaling wordt aangeboden door een financiële partner, die daarvoor exclusief aansprakelijk is.

5.2.2 De aankoop van producten of diensten met behulp van deze voucher bij een leverancier verloopt volledig buiten het voordelenplatform, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten overeengekomen tussen de werknemer en de leverancier. Het voordelenplatform is geen contractspartij in het kader van deze aankoop en kan dan ook niet door de werknemer of door de partner leverancier worden aangesproken voor de uitvoering daarvan, noch verleent het voordelenplatform enige waarborg of dienst-na-verkoop met betrekking tot deze aankoop. In geval van klachten of opmerkingen met betrekking tot een aankoop van een product of dienst bij een leverancier, dient de werknemer zich rechtstreeks te richten tot de relevante leverancier.

5.3 Garanties

5.3.1 Er wordt gegarandeerd dat de werknemer bij aankoop van een voucher in aanmerking komt voor het op het voordelenplatform geadverteerde voordeel bij aankoop van een product en/of dienst bij de relevante leverancier in overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten die de werknemer voor deze voucher terugvindt op het voordelenplatform. Er worden geen andere waarborgen geboden.

5.3.2 Het voordelenplatform doet haar uiterste best om professionele leveranciers aan te zoeken, maar kan geen waarborgen verlenen met betrekking tot hun contracthouding, dienst-na-verkoop en/of solvabiliteit. Het voordelenplatform verleent de leveranciers de mogelijkheid om hun aanbiedingen in de beste omstandigheden te adverteren, maar het voordelenplatform oefent geen enkele invloed uit op de inhoud van deze aanbiedingen en kan geen waarborgen verlenen met betrekking tot deze aanbiedingen, onder meer op het vlak van de door de leverancier opgegeven informatie, de kwaliteit, de geschiktheid en/of de beschikbaarheid van deze aanbiedingen.

5.4 Herroepingsrecht

5.4.1 In toepassing van artikel VI53, 1° en 13° Wetboek Economisch beschikt de werknemer niet over een herroepingsrecht bij de aankoop van een voucher. Dit is logisch, aangezien de werknemer onmiddellijk in het bezit wordt gesteld van de code om het voordeel verbonden aan de voucher te gebruiken. De werknemer heeft bij registratie zijn/haar toestemming gegeven met een onmiddellijk uitvoering en het verlies van dit herroepingsrecht.

5.5. Aansprakelijkheid

5.5.1 Indien zou blijken dat de werknemer na aankoop van een voucher geen recht op het geadverteerde voordeel bij aankoop van een product of dienst bij de relevante leverancier onder de voorwaarden en modaliteiten vermeld bij de relevante voucher, betaalt het voordelenplatform de aankoopprijs van de voucher terug. De aansprakelijkheid van het voordelenplatform is daartoe beperkt.

5.5.2 Het voordelenplatform besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van deze website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Het voordelenplatform is dan ook niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op het voordelenplatform, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

5.5.3. Het voordelenplatform stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot het voordelenplatform 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan het voordelenplatform echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt het voordelenplatform alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen van ons.

5.5.4 Zonder afbreuk te doen aan andere bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of bepalingen van dwingend recht, is het voordelenplatform hoe dan ook slechts aansprakelijk voor de voorzienbare schade die het rechtstreeks gevolg is van een aan het voordelenplatform toerekenbare tekortkoming. Het voordelenplatform kan niet gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, zoals o.a. schade als gevolg van het niet kunnen beschikken over een goed of dienst, schade als gevolg van het verlies van een korting, besparing of voordeel, schade als gevolg van het verlies of de beschadiging van gegevens,…

6. Andere algemene bepalingen

6.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

6.2. Het vredegerecht van het eerste kanton Hasselt, de Rechtbank van eerste Aanleg Limburg (afdeling Hasselt) of de Ondernemingsrechtbank van Koophandel Antwerpen(afdeling Hasselt), zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen, elk volgens hun eigen materiële bevoegdheid.